Правна политика

OБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА УЕБ-БАЗИРАНАТА СИСТЕМА CORITI

(ОБЩИ УСЛОВИЯ)

Настоящият документ съдържа Общите условия на договора за ползване на уеб-базираната система “Coriti”, и урежда отношенията между „Вамбос” ООД, ЕИК. 203433770, със седалище и адрес на управление: гр. София 1373, ж.к. Западен Парк, бл. 33А, вх. Б, ет. 2, ап. 6, тел +359 886 801 802, е-майл sales@coriti.com (наричано по-долу за краткост „Доставчик”), предоставящо услуги, свързани с управлението на бизнес процесите, посредством администрираната от него уеб- система Coriti и всяко едно от регистрираните в посочената система лица.

 1. Дефиниции

Чл. 1. При прилагане и тълкуване на настоящите Общи условия използваните термини и изрази ще имат следното значение:

 1. Cистема „Coriti”: e уеб-базирана система (софтуер), изработена, разпространявана и поддържана от Доставчика. Тя е достъпна чрез уебсайта Coriti.com (https://coriti.com) и чрез нея на регистрирани потребители срещу възнаграждение се предоставят различни продукти/услуги в онлайн режим, свързани с управлението и автоматизирането на бизнес процесите като управление на производството, верига на доставките, продажби, склад, маркетинг, сервизна дейност, човешки ресурси, специализирани бизнес справки и анализи, обмен на данни и документи с други софтуерни продукти, както и други продукти/услуги, предмет на непрекъснато развитие и допълване (Компютърния софтуер и уебсайта заедно „Системата”).
 2. Електронен документ е електронен документ по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис.
 3. Идентификатор е валиден електронен пощенски адрес (e-mail) за контакт, с който потребителят се е регистрирал в Системата и който служи за индивидуализирането му и за достъп до потребителския му профил в Системата.
 4. Парола е избран от потребителя код от букви, цифри и знаци, който заедно с Идентификатора му индивидуализира същия и който заедно с идентификатора служи за достъп до потребителския му профил.
 5. Потребител/и е всяко регистрирано лице/а, получило достъп до Системата.
 6. Потребителски профил е обособена част от Системата, съдържаща информация за потребителя, изисквана при регистрацията и предоставена впоследствие, и съхранявана от Доставчика, като достъпът до потребителския профил на потребителя се осъществява чрез въвеждане на идентификатора и паролата му. Потребителският профил дава възможност на потребителя да ползва чрез Системата, заявените от него продукти/услуги, за които е заплатил съответното възнаграждение.
 7. Предмет

Чл. 2. (1) Настоящите Общи условия уреждат отношенията между Доставчика и Потребителя във връзка с достъпа и ползването на Системата и предоставяните чрез нея продукти/услуги.

(2) След регистрация на Потребителя в Системата и заплащане на дължимото възнаграждение за конкретните продукти/услуги, които желае да ползва чрез Системата, Доставчикът предоставя на Потребителя неизключително право на ползване (лиценз) на Системата за съответните продукти/ услуги, заплатени от Потребителя.

(3) Доставчикът не осигурява компютърно или друго техническо оборудване, както и интернет, необходими за ползването на Системата.

(4) Доставчикът може да променя едностранно съдържанието на Системата като съобщение за промените се публикува на интернет страницата на Системата.

(5) Доставчикът може да осигури на Потребителя възможност за ползване през мобилна мрежа, на която същият е абонат или потребител, на мобилна версия на продуктите/услугите предоставяни чрез Системата.

III. Регистрация и Съгласие с Общите условия,

Чл. 3. (1) За да използва Системата, Потребителят е длъжен предварително да се регистрира в нея като попълни съответната електронна форма за регистрация в Системата, съобразно посочената в нея процедура и да изрази съгласие с настоящите Общи условия.

(2) Чрез отбелязване в полето „Съгласен съм с Общите условия“ или друго изявление в смисъл на съгласие и натискане на съответния виртуален бутон за потвърждение, Потребителят извършва електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис, с което декларира, че е запознат с настоящите Общи условия, приема ги и се задължава да ги спазва.

(3) Текстът на настоящите Общи условия е достъпен на следния адрес https://coriti.com/privacy-policy по начин, който позволява неговото съхраняване и възпроизвеждане.

(4) Преди извършване на изявлението по ал. 2 Потребителят може свободно да поправя въведената от него информация в електронната форма за регистрация.

(5) При попълване на електронната форма за регистрация, Потребителят е длъжен да предостави пълни и верни идентификационни данни за себе си, за лицето, което представлява (ако има такова) и за всички други изискуеми от електронната форма за регистрация данни, както и да ги актуализира в 7 дневен срок от тяхната промяна. В случай на предоставяне на неверни данни, Доставчикът има право да спре или да прекрати достъпа до Системата.

 1. Парола за достъп до Системата

Чл. 4. (1) При регистрацията си, Потребителят посочва Парола за достъп до Системата

(2) Чрез въвеждане на Идентификатора и Паролата на съответните места в Системата и след натискане на виртуалния бутон „Вход”, Потребителят получава достъп до потребителския си профил, посредством който ползва съответните продукти/услуги, които е заплатил.

(3) Потребителят е длъжен да не прави Паролата си достояние на трети лица и да уведомява незабавно Доставчика в случай на осъществен неправомерен достъп, както и при вероятност за такъв. Потребителят носи пълна отговорност за опазването на своята парола, както и за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използването й.

 

 1. Сключване на договора

Чл. 5. (1) След извършване на регистрацията и на изявлението по чл. 3, ал. 2, Доставчикът незабавно потвърждава регистрацията на Потребителя и получаването на съгласието му като изпраща съобщение за активиране на регистрацията на електронния пощенски адрес (Идентификатора) на Потребителя и електронна препратка към текста на настоящите Общи условия. С потвърждаването на регистрацията, между Потребителя и Доставчика възникват договорни отношения.

(2) Договорът се сключва на български език. С приемането на настоящите Общи условия, Потребителят се съгласява, че комуникацията с него може да бъде осъществявана и чрез изпращане на електронни съобщения посредством Системата или електронна поща.

(3) В случай че продукт/услуга, предоставяни чрез Системата, се заявява за ползване след извършване на регистрацията, договорът за използването й се счита за сключен от момента на заявяването й от Ползвателя чрез интерфейса на Доставчика.

(4) Изявлението за сключване на договора и потвърждението за неговото получаване се смятат за получени, когато техните адресати имат възможност за достъп до тях.

(5) Когато Доставчикът е адресат на изявлението, то за получаване на електронното изявление се счита постъпването му в електронната поща на Доставчика. Когато Потребителят е адресат на изявлението, то за получаване на електронното изявление се счита постъпването му в посочената при регистрацията му електронна поща. В случай, че Потребителят е посочил невалиден адрес на електронна поща, то изявлението ще се счита за получено само с изпращането му от Доставчика, дори ако не е било получено поради технически или други причини. Страните изразяват съгласието си да считат отправените електронни изявления помежду им за получени с постъпването им в посочените в настоящата алинея адреси на Доставчика и на Потребителя без за това да е необходимо изрично потвърждаване.

(6) Страна по договора с Доставчика е Потребителят на Системата съгласно данните, предоставени при регистрацията и съдържащи се в личния профил на Потребителя. За избягване на съмнение това са данните, с които е създаден акаунт при Доставчика.

(7) Настоящите Общи условия се прилагат в отношенията между Достачика и Потребителя, освен ако друго не е индивидуално уговорено. В случай на противоречие между Общите условия и отделни договорки, предимство имат отделните договорки.

 

 1. Изменение на Общите условия

Чл. 6. (1) Тези Общи условия могат да бъдат изменяни едностранно от Доставчика, за което последният ще уведоми Потребителите чрез публикуване на промените на интернет страницата на Системата или по друг начин.

(2) Всички промени в тези Общи условия имат действие спрямо Потребителя след изричното му уведомяване от Доставчика по начина в ал.1. Доставчикът предоставя на Потребителя 14-дневен срок да се запознае с промените в Общите условия.

(3) Ако в рамките на срока по ал. 2 Потребителят не заяви, че отхвърля промените, се счита, че е обвързан от тях. Ако Потребителят заяви, че отхвърля промените, се счита че договорът между Потребителя и Доставчика се прекратява, при което Доставчикът има право да спре достъпа на съответния Потребител до Системата и да прекрати ползването.

VII. Период на достъп

Чл. 7. (1) Период на достъп е периода от придобиването на платен лиценз за ползването на съответните  продукти/услуги от Системата до изтичането на срока, за който е предоставен лиценза. Периодът на достъп е с минимална продължителност от един месец като ползването на конкретни продукти/услуги от Системата, за които се отнася периода на достъп, се осъществява след предлащането на съответната цена за ползване. След изтичането на периода на достъп, ползването на Системата се преустановява.

(2) Конкретните платени продукти/услуги, тяхното съдържание, условията за предоставянето им и цените за ползване на същите се публикуват на уебстраница на Системата. Цената за периода на достъп може да бъде определена и на базата на индивидуално направена оферта на Потребител Посочените цени са крайни и включват ползване, поддръжка, инсталиране, съхранение на данни и нови подобрения, както и всички дължими данъци и такси /в случай, че такива се дължат/. Последващо изменение на цените от Доставчика не засяга правата на Потребител, който вече е предплатил определено време за достъп.

(3) В публикуваните цени е включено осигуряване на 1GB дисково пространство на всеки трима потребителя. Допълнително дисково пространство струва 15лв/месец на 1GB. При поискване от Потребителя, Доставчикът архивира част от информацията, качена и съхранявана в Системата от Потребителя, за да се освободи допълнително дисково пространство за Потребителя. В този случай Потребителят не дължи допълнително възнаграждение на Доставчика.

VIII. Плащане

Чл. 8. (1) Плащанията към Доставчика стават само по електронен път, по един от следните начини:

(2) Всички транзакционни разходи, които са били направени във връзка с превежданата сума, са за сметка на Потребителя.

(3) Доставчикът потвърждава получаването на плащането чрез активиране на достъпа. Активирането на достъпа се осъществява в 14 дневен срок от получаването на плащането за достъп.

(4) След плащането Потребителят получава данъчна фактура въз основа на предоставените от него данни за фактурата.

(5) При първоначално инсталиране на Системата или на нови модули от Системата, Потребителят получава безплатно обучение на място в неговия офис, чрез онлайн телеконференция или по друг начин, договорен предварително между страните.

 1. Права и задължения на страните

Права и задължения на Доставчика

Чл. 10. (1) Доставчикът полага грижи за предоставяне на възможност на Потребителя за нормално използване на Системата, но няма задължението и не гарантира, че ползването ще бъде непрекъснато, навременно или сигурно.Доставчикът публикува на интернет страницата на Системата конкретни указания за техническото и софтуерно оборудване необходимо за достъп и за нормалното използване на Системата. като се задължава поне 5 пъти седмично да прави back-up на записите в Системата, както и поне един път месечно да сваля информацията на сигурен офлайн дата център.

(2) Доставчикът има право да дезактивира Паролата за достъп на Потребителя при неизползването й в продължение на три месеца от последното влизане в съответния Потребителски профил.

(3) Доставчикът няма задължението да контролира дейността на Потребителя и начина, по който същия използва Системата, нито да проверява дейността и съдържанието на информацията, които Потребителят използва посредством Системата, за съответствието им с изискванията на действащото законодателство, както и да гарантира достоверността и пълнотата на съдържанието на получаваните и изпращани посредством Системата електронни документи и информация. В случай, че по преценка на Доставчика, Потребител нарушава императивни правни разпоредби, настоящите Общи условия или права и законни интереси на трети лица, Доставчикът има право да спре или прекрати достъпа на Потребителя. Доставчикът има правото да прекрати достъпа и в случай, че Потребителят наруши право на интелектуална собственост на Доставчика или на трети лица върху съдържащите се в Системата обекти на интелектуална собственост.

(4) Доставчикът може да поставя в Системата електронни препратки, рекламни банери и др., сочещи към уебсайтове, намиращи се извън контрола на Доставчика, както и към стоки и предоставяне на услуги от трети лица.

(5) Доставчикът има право да изпраща непоискани търговски съобщения до Потребителя с цел да предложи информация и реклами относно свои собствени или оферирани от други търговски дружества стоки и/или услуги, да прави запитвания и анкети по различни въпроси и други. С приемането на настоящите Общи условия Потребителят се съгласява да получава непоискани търговски съобщения от Доставчика.

(6) Доставчикът се задължава да отстранява за своя сметка възникнали програмни грешки при експлоатация на Системата във възможно най-кратък срок.

 

Права и задължения на Потребителя

Чл. 11. (1) Потребителят се задължава да спазва настоящите Общи условия и изискванията, определени от Доставчика за ползването на всеки отделен продукт/услуга от Системата.

(2) Потребителят сам осигурява необходимото му техническо оборудване за достъп до Системата.

Чл. 12. (1) При използването на Системата Потребителят се задължава да:

12.1.1.спазва изискванията на императивните правни норми, настоящите Общи условия, интернет етиката и добрите нрави;

12.1.2.не накърнява търговска или служебна тайна или друга конфиденциална информация;

12.1.3. да не нарушава чужди имуществени или неимуществени права, включително право на интелектуална собственост;

12.1.4.да не прави достояние на трети лица Паролата си и да уведомява незабавно Доставчика в случай на неправомерен достъп, включително да полага всички грижи и да предприема необходимите мерки, които разумно се налагат, с цел опазване на Паролата си като носи пълна отговорност за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използването и.

12.1.5.да уведомява незабавно Доставчика за всеки случай на извършено или открито нарушение при използване на Системата ;

12.1.6.да използва Системата добросъвестно и по предназначение и да не я използва за цели, различни от тези, за които му е предоставен достъп;

12.1.7.да не извлича чрез технически средства или по технически начин информационни ресурси или части от информационни ресурси, принадлежащи към базите данни на Системата и по този начин да не създава собствена база данни в електронен или друг вид;

12.1.8.да не заблуждава, че представлява определено лице при липса на съответна представителна власт, както и да не разпространява информация за чужди пароли и права за достъп без съгласието на техния титуляр;

12.1.9.да не използва неоторизиран достъп до Системата, софтуер, скриптове, програмни езици или други технологии, които биха могли да създадат затруднения в ползването от другите ползватели.

12.1.10. да не разпространява чрез Системата, разполага или използва по какъвто и да било начин данни, текстове и изображения, файлове и всякакви други материали, които имат рекламна цел, освен с предварително писмено съгласие на Доставчика

(2) При неспазване на изискванията на ал. 1, Доставчикът има право незабавно и без предварително предупреждение да спре или прекрати достъпа на Потребителя, както и право на обезщетение за всички претърпени вреди и пропуснати ползи, които са пряка и непосредствена последица от неизпълнението на задълженията по предходната алинея от страна на Потребителя.

Х. Интелектуална собственост

Чл. 13. (1) Правата на интелектуална собственост върху всички елементи на съдържанието на Системата, включително но не само програмни кодове, софтуер, дизайн, текстови и графични изображения, бази данни и всяка друга информация, разположена в Системата, са обект на авторско право и/или други права на интелектуална собственост, принадлежащи на Доставчика или на трети лица и не могат да се възпроизвеждат, копират, променят или използват по какъвто и да е начин от Потребителя, освен за целта на ползване на продуктите/услугите на Системата, за които е получил лиценз.

(2) Всяко използване, възпроизвеждане, промяна, предаване и др. на част или цялото съдържание на Системата (вкл. базата данни, актуализационни файлове за нея или други отделни нейни файлове) с търговска цел или за да се извлече друга облага без разрешение на Доставчика е забранено.

 

ХI. Oтговорност. Ограничаване на отговорността

Чл. 14. (1) С приемане на настоящите Общи условия, Потребителят декларира, че използването на Системата ще бъде изцяло на негов риск и отговорност, а страните се съгласяват, че Доставчикът не отговоря за евентуално причинени на Потребителя или на представлявано от него лице вреди, загуби и пропуснати ползи, произтичащи от ползуването или невъзможността за ползване на Системата, освен ако същите са причинени от Доставчика умишлено или при проявена груба небрежност.

Чл. 15. (1) С приемането на настоящите Общи условия Потребителят декларира, че осъзнава възможността, че Системата може да съдържа грешки и че съществува възможност за възникване на непредвидени или планирани прекъсвания или друг вид затруднения на ползването. Потребителят декларира, че няма да претендира каквито и да било обезщетения от Доставчика за претърпени преки и косвени вреди, пропуснати ползи или неудобства, вследствие настъпване на посочените по-горе непредвидени или планирани прекъсвания или затруднения, включително и по отношение на качеството и капацитета на връзката, при условие че Доставчикът положи всички разумни усилия да ограничи периода, през който Системата не е достъпна. За избягване на съмнение, страните приемат и се съгласяват, че непредвидени прекъсвания, при които Доставчикът не носи отговорност за липса на достъп или за достъп с влошено качество, касаят настъпването на обстоятелства извън контрола на Доставчика – включително, но не само случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната интернет мрежа и проблеми, дължащи се на оборудването на Потребителя, както и случаи на нерегламентиран достъп или интервенция на трети лица във функционирането на Системата. За избягване на съмнение, страните приемат и се съгласяват, че планирани прекъсвания, при които Доставчикът не носи отговорност за липса на достъп, или за достъп с влошено качество, касаят настъпването на обстоятелства под контрола на Доставчика – включително, но не само извършвани тестове от страна на Доставчика с цел проверка на оборудване, връзки, мрежи и други, както и тестове, насочени към подобряване или оптимизиране на Системата. В тези случаи Доставчикът предварително уведомява Потребителя за възможното временно прекъсване, съответно за влошеното качество на достъп, чрез публикуване на съобщение в Системата или по друг начин.

(2) Доставчикът не носи отговорност за работата на Системата, ако Потребителят не е спазил техническите изисквания на Доставчика за работа със Системата.

(3) Доставчикът не носи отговорност, спрямо Потребителя и трети лица, за претърпени вреди и пропуснати ползи, настъпили вследствие употребата, прекратяването, спирането, променянето или ограничаването на достъпа, изтриването, модифицирането, загубването, недостоверността, неточността, или непълнотата на съобщения, материали или информация, използвани, записвани или станали достъпни чрез Системата.

(4) Доставчикът не носи отговорност и не дължи обезщетение на лице, чиито лични данни са използвани от друго лице във връзка с достъпа, независимо дали е дало или не съгласие за това.

(5) Доставчикът не носи отговорност за наличността и качеството на стоки и услуги, поставени на вниманието на Потребителя чрез публикуваните в Системата на електронни препратки, рекламни банери и съобщения за продажба на стоки и предоставяне на услуги от трети лица, както и за съдържанието и за материалите, находящи се на интернет страниците и ресурсите, към които препращат електронните препратки и рекламните банери. Доколкото действията на тези трети лица не са под контрола на Доставчика, то същият не носи отговорност за противоправния характер на дейността на третите лица или за възникването, гарантирането, изпълнението, изменението и прекратяването на поети задължения и ангажименти във връзка с предлаганите от третите лица стоки и услуги, както и не отговаря за претърпени вреди и пропуснати ползи, произтекли от тези отношения.

(6) Доставчикът не преглежда съдържанието на материалите и информацията на Потребителя, която предоставя, съхранява или ползва чрез Системата и не носи отговорност за достоверността на такова съдържание. Доставчикът има правото да спре достъпа, ако с поведението си Потребителят нарушава императивни правни норми, настоящите Общи условия или правата и законните интереси на трети лица, включително права на интелектуална собственост. В тези случаи Доставчикът не носи отговорност за претърпени вреди и пропуснати ползи от Потребителя или трети лица, настъпили вследствие спирането или прекратяването на достъпа.

Чл. 16. (1) Потребителят е длъжен да обезщети Доставчика и трети лица за всички претърпени вреди и пропуснати ползи, включително но не само за платени имуществени санкции, платени адвокатски възнаграждения и други разходи, вследствие на предявени искове от и/или платени обезщетения на трети лица във връзка с информация и материали, които Потребителят е направил достояние на трети лица или е направил достъпни чрез ползване на Системата в нарушение на императивни правни норми, настоящите Общи условия и добрите нрави.

(2) Потребителят се задължава да обезщети Доставчика за всички вреди, причинени вследствие ползване на Системата от трети лица, на които Потребителят е предоставил Паролата си в нарушение на настоящите Общи условия.

ХII. Защита на личните данни и използване на Бисквитки (Cookies)

Чл. 17. Във връзка с регистрацията и ползването на Системата , Доставчикът събира и обработва лични данни на Потребителите в съответствие с Политика за защита на личните данни и използване на Бисквитки (cookies), достъпна на следния адрес https://coriti.com/privacy-policy

ХIII. Прекратяване на договора

Чл. 18. (1) Освен в случаите предвидени в настоящите Общи условия, договорът между страните се прекратява и при настъпване на някое от следните обстоятелства:

(2) При прекратяване на договора, Доставчикът прекратява достъпа на Потребителя до Системата и с помощта на последния, архивира и предава на Потребителя, цялата информация, налична в потребителския му профил.

(3) В случай на прекратяване на договора, Доставчикът не носи отговорност за претърпени вреди и пропуснати ползи от Потребителя или трети лица, настъпили вследствие на прекратяването на достъпа.

.

 

ХIV. Други разпоредби

Писмена форма

Чл. 19. Предвидените в договора и настоящите Общи условия писмени или електронни изявления и съобщения се считат за валидно извършени, ако са направени под формата на писмо с обратна разписка, по електронна поща, натискане на електронен бутон в Системата и други подобни, доколкото изявлението е записано технически по начин, който дава възможност да бъде възпроизведено.

Недействителност

Чл. 20. Страните декларират, че в случай, че някоя/и от клаузите по настоящите Общи условия се окаже/окажат недействителна/и, това няма да влече недействителност на договора, на други клаузи или негови части. Недействителната клауза ще бъде заместена от повелителните норми на закона или установената практика.

Приложимо право и решаване на спорове

Чл. 21. (1) За всички неуредени от настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България, а спорове между страните се решават от компетентния български съд. (2) С настоящите Общи условия Доставчикът информира Потребителите на Системата за съществуването на Електронна платформа за онлайн решаване на потребителски спорове и за възможността да я използват за разрешаване на засягащите ги спорове, в случай че спорът може да бъде решен чрез Електронната платформа. Нейният адрес е:

 

Настоящите Общи условия са приети и влизат в сила, считано от 01 Май 2016 година.